Tuesday, September 9, 2008

คุณธรรมของผู้นำ

1)วางตนเป็นผู้ใหญ่ควรให้เขานับถือ โดยการตั้งอยู่ในพรหมวิหาร เว้นอคติ 4 อย่าลำเอียงไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น นิดเดียวก็ไม่ทำ
2) ไม่เบียดเบียนผู้น้อยเมื่อเขากระทำผิด ไม่ใช่จ้องแต่จะทำโทษอย่างเดียว ต้องคอยแนะนำ ตักเตือนเขาด้วยความเมตตา
3)รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือไม่ทำสิ่งที่ไม่อยากให้เขาทำแก่ตัวเอง รับรู้เรื่องของเขาและช่วยเหลือเขาบ้าง ช่วยได้ก็ช่วย จงทำด้วยความจริงใจ
4) เว้นจากการกล่าวร้ายนินทา พยายามอย่ามีปากโอ้อวด แต่จงมีหูที่หนักแน่น ให้มองคนในแงดีเข้าไว้
5) ยกย่องให้เกียรติผู้น้อย เมื่อเขาทำดี ควรคอยส่งเสริม ให้กำลังใจเขา อย่าไปกลัวว่าเขาจะดีกว่าเรา เขาจะเก่งกว่าเรา เขาจะไปได้ดีกว่าเรา ควรให้โอกาสเขา ที่สำคัญอีกอย่าง ผู้นำหรือผู้บริหารต้องไม่หูเบา และต้องมีหลัก หลักธรรมในที่นี้ มี 2 อย่างคือ 1 คุณธรรม 2. ยุติธรรม คุณธรรมคือหลักของความถูกต้อง ยุติธรรมคือหลักแห่งความเที่ยงตรง ซึ่งการแก้ปัญหาต้องอาศัยหลักทั้งสองอย่างนี้ ในการแก้ปัญหา และที่สำคัญก็คือ หลายๆ คนประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ไม่สามารถประสบผลสำเร็จในหน้าที่ผู้นำครอบครัวได้ สิ่งสำคัญก็คือคุณธรรม ต้องมีประจำตัวเสมอ

No comments: